เงื่อนไขการจ้างงาน

 
เงื่อนไขการจ้างงาน
 
 1. ก่อนลงงานต้องเซ็นต์สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย สัญญาจะต้องเป็นของบริษัท แทคฯ เท่านั้น หากไม่มีการเซ็นต์สัญญาผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความเสียหาย
 2. การจ่ายเงินค่ารักษาความปลอดภัย วางบิลทุกสิ้นเดือนเก็บเช็คทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ไม่เกินวันที่ 10 หากเกินปรับ วันละ 100 บาท
 3. สิ่งที่รับผิดชอบ จะระบุไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน
 4. สิ่งที่ไม่สามารถรับผิดชอบได้ คือ เงินสด เช็ค อาภรณ์ เครื่องประดับทุกชนิด รถยนต์ จักรยานยนต์ และรถทุกชนิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ปืน ปากกา แว่นตา โทรศัพท์มือถือ พระเครื่อง กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค บัตรเครดิต ศิลปะวัตถุ หลักทรัพย์ต่างๆ และทรัพย์สินในยานพาหนะ เอกสารสำคัญต่างๆ
 5. เงินค่าจ้าง รักษาความปลอดภัยผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิยึดหน่วงถ่วงเวลาไว้เกิน กำหนดของการรับค่าจ้างตามสัญญา หรือจะนำไปหักลบกรบหนี้ หรือความเสียหายอย่างอื่น อย่างใดไม่ได้ จนกว่า จะได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
 หมายเหตุ :  เงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงาน และความรับผิดชอบต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง
   
 หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน
   
  1. การรักษาความปลอดภัย
 
 • ประเภทการรักษาความปลอดภัย 
 • คำจำกัดความและความหมาย
 • การจัดการจราจร
 • ทดสอบความรู้ การรักษาความปลอดภัยสถานที่
  2. การติดต่อสื่อสาร
 
 • การใช้วิทยุ ภายใน – ภายนอก ( ตำรวจบรรเทาสาธารณภัย )
 • การใช้โทรศัพท์ และระเบียบการใช้
  3. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 
 • สาเหตุการเกิดอัคคีภัย
 • องค์ประกอบของไฟและประเภทของไฟ
 • วิธีการดับเพลิง
 • เครื่องดับเพลิง
 • สิ่งที่เวรยาม รปภ. ควรรู้
 • ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิง
  4. ศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่า
 
 • การยืนคุม การเดิน การฉาก การจับ
  5. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 
 • จุดประสงค์ และหลักการทั่วไป
 • บาดแผลและการห้ามเลือด
 • การผายปอดและการนวดหัวใจ
  6. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ
 
 • จุดประสงค์
 • การอุ้มแบก และการเคลื่อนย้ายด้วยเปล
   
 แผนการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
 
ลำดับที่ เรืื่อง หลักการปฏิบัติ

1

 ฝึกและอบรม รปภ. เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติตัว  ทั่วไป เมื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน

 • รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องมารยาท
 • รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องระเบียบวินัย
 • รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องการสังเกต-การณ์
 • รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องฝึกท่าเดินและระเบียบแถว
 • รปภ. เข้ารับการฝึกและอบรมเรื่องการช่วยชีวิตเบื้องต้น
 • การอบรมเรื่องการเขียนรายงานประจำวัน

2

 ฝึกและอบรม รปภ. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบ    ปราม

 • การฝึกการจับกุม
 • ฝึกต่อสู้ด้วยท่ามือเปล่า
 • ฝึกการดับเพลิง
 • ฝึกการใช่วิทยุสื่อสาร
 • อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และ หน้าที่หลักของ รปภ.

3

 ฝึกด้านการบริการ และ อบรม

 • การบริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในหน่วยงานที่ประจำอยู่
 • การช่วยเหลือลูกค้า
 • การจราจร
 • มารยาทต่อลูกค้า

4

 การประชาสัมพันธ์ ระหว่าง รปภ. และ หน่วยงาน

 • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อห้ามของหน่วยงาน
 • อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงาน
 • อบรมเกี่ยวการปรับตัว เข้ากับหน่วยการที่ประจำอยู่
 • ประชาสัมพันธ์ให้ รปภ. ทราบทุกเรื่องที่ศูนย์ แจ้งมา
 • ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่
 
ทางบริษัทฯ จัดให้มีการอบรม ด้านการดับเพลิงกับทางพนักงาน รปภ. ทุกคน และจะเรียกทดสอบความพร้อมเป็นครั้งคราว ไปตามความเหมาะสม ของแต่ละหน่วยงาน และจัดเสนอแผนการซ้อมดับเพลิง ต่อ ผู้ว่าจ้าง พร้องทั้งบริษัทรับบริการจัดเจ้าหน้าที่พนักงาน ดับเพลิงอบรมและซ้อมดับเพลิง ต่อหน่วยงาน หรือบริษัทของท่าน