มาตรฐาน การบริการ

ด้านเทคโนโลยี
 
บริษัทมีนโยบายเชิงรุกในการทำงานกล่าวคือการติดต่อประสานงานอย่างสะดวกรวดเร็วเพื่อป้องกันปัญหาอันเกิดจากความล่าช้าในการติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานกับผู้ว่าจ้างจึงกำหนดให้พนักงานทุกคนมีวิทยุสื่อสารใช้ในการปฎิบัติหน้าที่โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายกับว่าจ้างแต่อย่างใด
 
 เครื่อง MOBILE วิทยุสื่อสาร Communication Radio
 
   
 • กำหนดให้ใช้เฉพาะหน่วยงานที่มีพื้นที่กว้างๆหรืออาคารสูงๆ
 • เป็นแม่ข่ายไว้บริการทางฝ่ายอาคารหรือเจ้าหน้าที่ห้องวิทยุ
 • เป็นเครื่องมาตรฐานกำลังส่งสูงสุดใช้พกพาติดตัว  
 • กำหนดให้พนักงานทุกนายต้องพกติดตัวตลอดเวลาปฏิบัติหน้าที่
 
 นาฬิกายาม (Guard tour system, GTS)
 
 
 
 อุปกรณ์เสริม
 
 • รองเท้าบูทกันฝน  เสื้อกันฝน
 • ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฉาย
 • วิทยุสื่อสาร   เครื่องวิทยุ mobile ( รปภ. 4 นายขึ้นไป )
 • สายจราจร  เสื้อจราจร
 • ทีวีวงจรปิดและอุปกรณ์สัญญาณกันขโมย สมุดรายงานต่าง ๆ   ( ตามเงื่อนไขการว่าจ้าง )
 • อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เฉพาะงาน เช่น นาฬิกาตรวจเวลา วิทยุสื่อสารมือถือ
 
 
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ผสมผสานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 
 • ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก  
 • ระบบตรวจสอบการบุกรุก
 • ระบบดับเพลิง
 • ระบบ CCTV ระบบประตูอัตโนมัติ